Galeazzo Franco - A.S.D. KEN KYU KAI

Galeazzo Franco

Tai Chi Chuan – Shaolin Chuan

Cintura Nera 5° grado

TRAINERS' CLASSES

  • Tai Chi Chuanmer 19:00 - 20:30